×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر علیرضا زالی

رئیس دانشگاه و رئیس کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

2

 دکتر سعید غلامزاده

دبیر کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

 مهندس سعید معنوی

مشاور رییس دانشگاه در امور بهره وری

4

مهندس سید محمودرضا اعتمادی

معاون اجرایی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

 دکتر حامد دهنوی

معاون فنی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

6

دکتر حسن  پیری

عضو کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

7

دکتر امیر دولتیاری

عضو کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

8

دکتر علی ماهر

عضو کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

9

 منا امیدی

کارشناس مسئول اشتراک و بکارگیری دانش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

10

 دکتر مریم نیکوکلام

کارشناس مسئول آموزش و تولید دانش  کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

11

 ثنا شعبان

کارشناس آموزش و تولید دانش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

12

 مائده گندم‌کاران

کارشناس برنامه ریزی و پایش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

13

سمانه ضرغام

مسئول روابط عمومی کارگروه مدیریت بهره‌وری دانشگاه

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست