×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کمیته تخصصی مدیریت بهره وری بیمارستان های دانشگاه

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

ﺩﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﭘﻮﮊﯾﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

2

ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﯼ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

3

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮﺩ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

4

ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

5

 ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﺯﮔﯿﺮﯾﺎﻥ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

6

 ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

7

مهندس قاسم خسروآبادی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

8

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﯿﺪﻩ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

9

ﻣﻬﺪﯾﻪ  ﮐﺮﺍﻣﺖ ایرد موسی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

10

ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺮﺍﺩﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

11

 ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻏﺮﯾﺒﯿﺎﻥ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

12

مهندس ﭘﮕﺎﻩ ماستری ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

13

ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻤﺎﻧﻪ  ﺻﻔﺎﺭﺍﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای تجریش

14

ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﯼ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

15

فرشته عابد

دبیرﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

16

ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

17

ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﭙﻮﺭ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

18

 ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

19

 ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

20

 ﺭﺿﺎ ﺍﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﮐﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

21

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺁﻫﻨﮕﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

22

ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻤﯿﺮﺍ  ﺭﺟﺒﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

23

 ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

24

 ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺁﯾﯿﻦ ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

25

 ﻧﯿﺮﻩ ﻣﻨﺎﯾﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان انصارالغدیر بومهن

26

ﺩﮐﺘﺮ شمس الله نوری پور

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

27

صدیقه خلیفه

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

28

ﺩﮐﺘﺮ عباس سلگی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

29

ﺩﮐﺘﺮ محسن جواد زاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

30

ﺩﮐﺘﺮ سهیلا سادات واقفی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

31

ﺩﮐﺘﺮ فریبا صفایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

32

مهدی صادقی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

33

سید امید موسوی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

34

 سید محمد مهدی حسینی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

35

ﺩﮐﺘﺮ سید بهادر میر رحیمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

36

 زهرا خجک نژاد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

 

 محسن غلامی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

37

فاطمه عبدالله گرجی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

38

میترا دهقان قلعه

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

39

مهندس سید محمد مهدی حسینی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

40

دکتر خسرو رحمانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان کودکان مفید

41

دکتر مهرداد کیانی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان فیروزکوه

42

زینب احمدپور

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

43

ایمان غفاری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

44

دکتر سینادخت طاوسیان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

45

لیلا براری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

46

سید رضا حسینی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

47

 بهزاد افشار

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

48

مصطفی هرانده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

49

دکتر زهرا محمدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

50

 فاطمه اسفندیار

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

51

محمد محمدخانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

52

فاطمه اکبرزاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

53

یونس غلامپور

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

54

دکتر امیدوار رضایی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

55

مهندس نادر بابالار

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

56

سعدی بنار

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

57

دکتر مریم طاهرخانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

58

دکتر افشین صبوری زاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

59

فاطمه گودرزی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

60

اعظم فلاح

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

61

داوود بدیعی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

62

دکتر هانیه شبانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

63

حمیده سیف الهی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

64

علیرضا محمودی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

65

محمد عطاری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

66

نسرین قادری ریوند

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

67

فاطمه حمیدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

68

سمیرا رضایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان لقمان

69

دکتر علیرضا منافی راثی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

70

الهه نوابی

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

71

دکتر علی اصغر حق پرست

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

72

دکتر مهران غفاری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

73

دکتر سارا سالاریان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

74

سیده خدیجه اشرف نژاد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

75

الهام صادقی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

76

سید سعید میرصانع

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

77

هادی مقرب عبدالهی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

78

دکتر کتایون مهدوی میلانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

79

طاهره شریفی فرد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

80

سمیه انیسی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

81

طیبه ملاطایفه

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

82

مهشید سالاری حمزه خانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

83

شهرزاد اشجع اردلان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان امام حسین

84

دکتر محسن علایی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

85

مرجان شیبانی

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

86

دکتر امیرحسین کاشانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

87

دکتر محمد جعفری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

88

محمود عربی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

89

علی روشنفکر

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

90

جعفر پورسیف الله

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

91

دکتر علی مجرد حفظ آباد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

92

محبوبه پازوکی احمدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

93

عبدالواحد اونق

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

94

لیلا حشمتی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

95

سیما آقایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مفتح ورامین

96

دکتر مهدی ربانی چادگانی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

97

المیرا داودی مجد

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

98

مهندس ابراهیم مه آبادی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

99

دکتر سید علی سبز

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

100

زینب صفری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

101

 ابراهیم کهنگی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

102

یاسین خسرو بیگی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

103

ابوذر شریفی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

104

دکتر امیر حسین حاجی آقایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

105

مهدیه پورمند

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

106

مریم نادری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

107

فرحناز صفرپور

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان ستاری قرچک

108

دکتر ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻟﻄﻔﯽ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

109

ﺳﻤﯿﻪ ﺳﻮﻓﯽ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

110

جعفر ﺳﺎﻻﺭﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

111

دکتر شیدا ﻣﻬﺎﺟﺮ مقاری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

112

ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

113

ﺷﻬﻼ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺟﻮ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

114

دکتر ﺳﯿﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

115

ﺛﻤﯿﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﻨﺒﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

116

 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺷﻨﺎﺩ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

117

ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺻﻔﯽ ﺧﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان زعیم پاکدشت

118

دکتر علی اکبر ولایتی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

119

مهندس فاطمه شیخان

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

120

دکتر محمد ورهرام

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

121

دکتر پیام طبرسی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

122

دکتر ساویز پژهان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

123

شیرین اسماعیلی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

124

دکتر مهدی کاظم پور دیزجی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

125

مسعود سلطانی فرد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

126

مهندس دنا امامی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

127

دکتر بهناز قلیزاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

128

اعظم احمدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

129

دکتر محمدرضا معدنی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

130

دکتر الهام قازانچایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

131

مهندس فاطمه بهرام بیگی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

132

فاطمه فلک الدین

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مسیح دانشوری

133

دکتر ثمانه میرزاحسینی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان دماوند

134

مهندس سجاد حیدری

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

135

مهندس مهدی قلی بیگی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

136

دکتر امیرحسین محمودی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

137

شهلا حیدری پناه

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

138

زهرا صدقی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

139

محمدصادق انور

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

140

مهندس آرش امیدوار قاضیانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

141

دکتر امیرمسعود اسمعیلی کلاهدوز

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

142

سارا سبزآبادی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

143

مریم دماوندی آهنگری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان حضرت فاطمه دماوند

144

دکتر محمد رضا مشاری

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

145

معصومه اسکندری

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

146

دکتر حسین بدخشان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

147

دکتر محمد حسنی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

148

دکتر محمد پیشگاهی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

149

مهدی امینی نیسیانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

150

 اکبر کاظمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

151

حامد شجاعیان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

152

مهندس مرتضی معینی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

153

دکتر عاطفه کشیری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

154

نرگس فروشانی صباغ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

155

محسن شمیرانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

156

اعظم شمس

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

157

فهیمه سیدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

158

دکتر فرنوش داوری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طالقانی

159

دکتر مسعود یاوری

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

160

هانیه جعفریان

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

161

مهندس مرتضی کریمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

162

دکتر سیداسماعیل حسن پور اونجی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

163

دکتر مهدی موسوی زاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

164

مریم ناصری صالح آبادی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

165

کبری پروین

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

166

رضا کیانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

167

مهندس مرتضی کریمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

168

دکتر زهرا بژند

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

169

معصومه اقبال

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

170

مهندس محمد آریان فر

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

171

مینا دلفانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان پانزده خرداد

172

دکتر انوشیروان صادقی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

173

مریم مظاهری

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

174

دکتر هادی کریمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

175

دکتر حسن شاکری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

176

محمد الهی پور

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

177

اسماعیل نظرخانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

178

مهندس رحمن غندالی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

179

مهندس مجید هداوند میرزایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

180

دکتر حلما خادمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

181

مرضیه قربانعلی نژاد

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

182

امین دکاموند

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

183

فریبا محمدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

184

محمد حسین تاجیک

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

185

علی مهر آبادی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای پاکدشت

186

دکتر ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻧﯿﮏ ﺧﻮﺍﻩ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

187

مهندس ﺭﺿﺎ ﺍﮐﺒﺮﯼ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

188

ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

189

دکتر ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺑﯿﻊ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

190

دکتر ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻭﻃﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

191

ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﻮﺭ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

192

ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﺁﺷﻮﺏ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

193

ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺎﻩ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

194

دکتر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﺭ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

195

ﻣﺠﯿﺪ ﺭﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻮﺭ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

196

ﺭﻗﯿﻪ ﺷﻬﺒﺎﺯﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

197

ﺯﻫﺮا ﺟﺎﻟﻮ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

198

محمد کشاورز

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان طرفه

199

دکتر ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮﺭ پارسا

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

200

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺠﺎﺭﯾﺎﻥ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

201

دکتر ﺳﯿﺪ ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ خادمی قمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

202

دکتر فاطمه رحمانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

203

دکتر ﺭﻭﺷﻨﮏ ﺗﯿﺮﺩﺍﺩ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

204

ﺭﺿﺎ ﺷﮑﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

205

ﺷﺒﻨﻢ ﺟﺎﻫﺪ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

206

مهندس ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻏﻼﻡﺻﺪﺭﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

207

دکتر ﺯﻫﺮﺍ ﻭﺣﯿﺪﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

208

ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﯿﺮﺯﺍﯾﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

209

ندا ﻓﺎﺿﻞ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

210

افسانه ﻧﺠﻔﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

211

فرناز سیمایی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مدرس

212

دکتر ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺪﺭﺱ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

213

ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

214

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻘﺪﻡ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

215

دکتر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺮﯾﺪﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

216

دکتر ﺯﻫﺮﺍ ﻋﻘﯿﻠﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

217

ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺧﺎﻭﺭﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

218

ﺳﻤﯿﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

219

مهندس ﻣﻬﺮﯼ ﺟﺒﺎﺭ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

220

دکتر ﻣﻬﺘﺎ ﭘﺎﮎ ﻧﮋﺍﺩ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

221

ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻧﺎﺳﻮﻗﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

222

 ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺻﻬﺎﺑﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

223

ﺍﮐﺮﻡ ﺷﺠﺎﻉ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

224

سعیده فضلی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان مهدیه

225

دکتر رضا مینائی نوشهر

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

226

فاطمه گودرزی

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

227

سعید بابائی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

228

دکتر سید مرتضی کاظمی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

229

دکتر علی اصغر عالمیان

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

230

شهره نیکمنش

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

231

آزاده صفاری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

232

مجید حسینی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

233

مهندس محسن عافی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

234

دکتر کیانوش فردی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

235

پیام موسی زاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

236

الهام محبی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

237

مهندس محسن عافی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان اختر

238

دکتر ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻨﺪﺍﺩ کرمانی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

239

ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻘﯽ

ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

240

دکتر ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﯿﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

241

دکتر ﻣﺮﯾﻢﺟﻌﻔﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

2412

ﻣﺮﯾﻢ  ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

243

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ  ﺭﻣﻀﺎﻥ محمدی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

244

مهندس ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

245

دکتر ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

246

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

247

ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﻤﺮﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

248

ﺭﺍﺿﯿﻪ ﺍﺳﺪﯼ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان سوم شعبان

249

دکتر ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ میر هاشمی

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

250

ﺑﻬﺮام ﺟﺪﯾﺪی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

251

ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ زاده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

252

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

253

مهدی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

254

مهندس ﺳﯿﺪه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻃﻮﺳﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

255

دکتر ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

256

اﻣﯿﺮ رزﻣﺠﻮ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

257

ﺑﺎران ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

258

ساناز دهقانی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

259

مهندس ﻣﯿﺘﺮا ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

260

زلیخا صدری

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت بهره وری بیمارستان شهدای گمنام

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست