×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کمیته تخصصی مدیریت بهره وری شبکه بهداشت دانشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر بابک بختیاری

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت ورامین

2

معصومه دولت آبادی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه ورامین

3

دکتر عارفه منصوری

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه ورامین

4

یداله کچویی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه ورامین

5

دکتر رجب زینی وند

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت پاکدشت

6

معصومه آشناد

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه پاکدشت

7

دکتر نیما حاجتی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پاکدشت

8

مهندس امیرحسین جدیدی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پاکدشت

9

دکتر بهرخ محمود زاده

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت شمیرانات

10

مهندس اکرم محمد جواهری

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه شمیرانات

11

 محسن شهریار پناه

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه شمیرانات

12

دکتر سید سعید آسیائی

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت پردیس

13

اعظم گزینی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه پردیس

14

دکتر حمید رضا فتحی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پردیس

15

مهندس رویا کریمیان

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پردیس

16

دکتر سید عبدالمجید حسینی

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت فیروزکوه

17

مرضیه باقری گرجی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه فیروزکوه

18

دکتر موسی صادق زاده

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه فیروزکوه

19

مجتبی گل محمدی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه فیروزکوه

20

دکتر آرش عباسی

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت پیشوا

21

ملیحه شیرازی مقدم

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه پیشوا

22

دکتر اکرم نجات بخش

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پیشوا

23

علیرضا پازوکی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه پیشوا

24

دکتر ایمان عموزاده

رئیس کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شمال تهران

25

مرضیه سلیمی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شمال تهران

26

دکتر غلامرضا قاسمی

عضو کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شمال تهران

27

محمد محرابی

عضو کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شمال تهران

28

دکتر امیرعلی فریدونفر

رئیس کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شرق تهران

29

زینب مرادی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شرق تهران

30

دکتر مجید طاهری

عضو کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شرق تهران

31

 فاطمه اسماعیل زاده

عضو کمیته مدیریت بهره وری مرکز بهداشت شرق تهران

32

دکتر عباس افشار

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت قرچک

33

هادی زاهدی زوارم

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه قرچک

34

دکتر محمد بکرانی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه قرچک

35

 زهرا بختیاری

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه قرچک

36

دکتر حسن خیر خواه

رئیس کمیته مدیریت بهره وری شبکه بهداشت دماوند

37

مطهره الهی

دبیر کمیته مدیریت بهره وری شبکه دماوند

38

مهندس سعید یونسی

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه دماوند

39

مهندس الیاس تبار

عضو کمیته مدیریت بهره وری شبکه دماوند

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست