×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کمیته تخصصی افکارسنجی دانشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 مژگان جزی زاده کریمی

رئیس کمیته افکار سنجی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

2

 زهره خسروی خواه

عضو کمیته افکار سنجی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

 سید امیرحسن آزاد

عضو کمیته افکار سنجی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

4

 منیژه علیپناه

عضو کمیته افکار سنجی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

 حامد اسدیان

عضو کمیته افکار سنجی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

 

اعضای کمیته تخصصی آموزش دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر محمد مهدی صدوقی

رئیس کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

2

دکتر شاهین شادنیا

دبیر کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

دکتر اکبر بلوردی

عضو کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

4

دکتر امیر مازیار نیائی

عضو کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

دکتر لیلی پناهنده

عضو کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

6

دکتر مهستی عطایی

عضو کمیته آموزش کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

اعضای کمیته تخصصی پژوهش دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر افشین زرقی

رئیس کمیته تحقیقات و فناوری کارگروه مدیریت بهره‌وری دانشگاه

2

دکتر سعید صفری

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

مجید ملک پور

عضو کمیته تحقیقات و فناوری کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

 

اعضای کمیته تخصصی بهداشت دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر محمدرضا سهرابی

رئیس کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

2

دکتر نعمت اله محمدی نیا

دبیر کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

 اکرم تمجیدی

عضو کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

4

معصومه فرجی

عضو کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

زهره محمدی

عضو کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

 

اعضای کمیته تخصصی توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر محمود خدادوست

رئیس کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

2

 مرتضی اسماعیلی

دبیر کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

3

 علیرضا ناصری منفرد

عضو کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

4

علی ایلکا

عضو کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

5

سکینه غلامی

عضو کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

6

فریبا خون رز

عضو کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه مدیریت بهره وری

 

اعضای کمیته تخصصی دارو و لوازم پزشکی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر جمشید سلام زاده

رئیس کمیته دارو و لوازم پزشکی کارگروه مدیریت بهره‌وری دانشگاه

2

دکتر مریم دست‌باز

دبیر کمیته دارو و لوازم پزشکی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

3

 پریسا حسین پور لله وجه

عضو کمیته دارو و لوازم پزشکی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

4

 سمیرا جوادی

عضو کمیته دارو و لوازم پزشکی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

دکتر بهادر میررحیمی

عضو کمیته دارو و لوازم پزشکی کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

 

اعضای کمیته تخصصی درمان دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر رضا زندی

رئیس کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه  

2

دکتر فریبا ملاجعفری

 دبیر کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه  

3

دکتر سید محمد اسمعیل فضل هاشمی

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

4

 فاطمه عادلی

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

5

 محبوبه غلامی

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

6

بهمن زارع زاده

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

7

 ندا عباس زاده

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

8

 هدیه مصلی نژاد

عضو کمیته درمان کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه

 

 

اعضای کمیته تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهندس محمودرضا اعتمادی

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کارگروه بهره وری دانشگاه

2

 مهندس محسن کیاندوست

عضو کمیته فناوری اطلاعات کارگروه بهره وری دانشگاه

3

 مهندس الهام صالحیان

عضو کمیته فناوری اطلاعات کارگروه بهره وری دانشگاه

4

 مهندس شیرین کریم پور

عضو کمیته فناوری اطلاعات کارگروه بهره وری دانشگاه

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست