×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
رشد بهره‌وری رفاه جامعه را ارتقا می‌دهد
دکتر زالی در وبینار رفاه و بهره‌وری:

رشد بهره‌وری رفاه جامعه را ارتقا می‌دهد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: رشد بهره وری، یا به طور خاص، پیشرفت تکنولوژیکی که رشد بهره وری را ممکن می‌کند، می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رفاه تأثیر بگذارد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست